• Własna produkcja i tworzenie na zamówienie
 • Przyjazne środowisku i bezzapachowe
 • Szybka dostawa do domu

REGULAMIN

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Dane Przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zastosowanie
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy
Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 – Cena
Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 – Czas trwania transakcji: zakończenie, wypowiedzenie i przedłużenie
Artykuł 13 – Płatność
Artykuł 14 – Procedura reklamacji
Artykuł 15 – Spory
Artykuł 16 – Dodatkowe i inne postanowienia

Artykuł 1 – Definicje

Użyte w tym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Okres na odstąpienie od umowy – czas, w którym Klient może skorzystać ze swojego prawa odstąpienia od umowy.

Klient – osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej i zawiera umowę na odległość z Przedsiębiorcą.

Dzień – dzień kalendarzowy.

Czas trwania transakcji – umowa zawierana na odległość, dotycząca serii produktów i / lub usług, których dostawa i / lub zakup są rozłożone w czasie.

Trwały nośnik – wszelkie środki, za pomocą których Klient lub Przedsiębiorca może przechowywać osobiście skierowane do niego informacje w sposób, który umożliwia korzystanie z nich w przyszłości oraz odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

Prawo do odstąpienia od umowy – umożliwienie Klientowi odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość w określonym czasie na podstawie prawa do namysłu.

Przedsiębiorca – osoba prawna lub fizyczna, która oferuje produkty i / lub usługi Klientom na odległość.

Umowa zawierana na odległość – umowa zgodnie z którą w ramach systemu sprzedaży produktów i / lub usług na odległość, który został zorganizowany przez Przedsiębiorcę, wykorzystywana jest tylko jedna lub więcej technik komunikacji na odległość;

Sposób komunikacji na odległość – technika, która może być wykorzystana do zawarcia umowy bez konieczności przebywania w tym samym miejscu Klienta i Przedsiębiorcy.

Artykuł 2 – Dane Przedsiębiorcy
Nazwa Przedsiębiorcy: Wallgroup B.V.
Funkcjonuje pod nazwą / nazwami:

– Fototapety.com

Adres firmy:
Tilbury 8
3897AC, Zeewolde
Holandia

Numer telefonu: +31 (0) 85 130 82 85

Dostępność:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:30

Adres e-mail: [email protected]
Numer CoC: 72869666
Numer VAT: NL85927568B01

Artykuł 3 – Zastosowanie
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdej oferty złożonej przez Przedsiębiorcę oraz do wszelkich umów zawartych na odległość między Przedsiębiorcą a Klientem.

Zawartość niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Klientowi przed zawarciem umowy na odległość. Jeśli z jakiegoś powodu jest to zasadnie niemożliwe, zanim zostanie zawarta umowa na odległość, zostanie jasno wskazane, że z Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Przedsiębiorcy i że na życzenie Klienta może on zostać mu przesłany jak najszybciej, bez dodatkowych opłat.

Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, wówczas wbrew postanowieniom poprzedniego paragrafu i przed zawarciem umowy na odległość, zawartość niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Klientowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby Klient mógł go w łatwy sposób przechować na trwałym nośniku danych. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn jest to niemożliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem drogą elektroniczną i że może on zostać bezpłatnie przesłany Klientowi na żądanie drogą elektroniczną lub w inny sposób.

W momencie, gdy poza niniejszym Regulaminem stosuje się inne wyjątkowe warunki, które dotyczą oferowanych usług lub produktów, drugi i trzeci akapit mają zastosowanie mutatis mutandis, ponadto, gdy wystąpi sprzeczność Regulaminów, Klient może zawsze powołać się na to obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.

Artykuł 4 – Oferta
Jeśli dana oferta posiada ograniczony okres ważności lub podlega określonym warunkom, zostanie to wyraźnie wskazane w ofercie.
W ofercie znajduje się dokładny i pełny opis oferowanych usług i / lub produktów. Opis jest na tyle szczegółowy, że umożliwia Klientowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli Przedsiębiorca używa obrazów, przedstawiają one prawdziwe produkty i / lub usługi.

Oczywiste pomyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla Przedsiębiorcy.
Każda oferta przedstawia informacje w taki sposób, że są one zrozumiałe dla Klienta, wskazując jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem danej oferty.

W szczególności dotyczy to:

 • ceny łącznie z podatkami
 • wszelkich kosztów związanych z dostawą
 • sposobu, w jaki zostanie zawarta umowa oraz wymaganych działań
 • możliwości zastosowania prawa odstąpienia od umowy
 • metody płatności, dostawy oraz wykonania umowy
 • terminu przyjęcia oferty lub czasu, w którym Przedsiębiorca gwarantuje daną cenę
 • wysokości stawki za porozumiewanie się na odległość, jeśli porozumiewanie się na odległość podlega kosztom wyższym niż standardowa oferta ze zwykłą stawką za stosowanie wybranych metod porozumiewania się
 • kwestii archiwizowania umowy po jej zawarciu oraz sposobu, w jaki sposób Klient będzie mógł się z nią zapoznać
 • sposobu sprawdzenia danych w ramach umowy, jeszcze przed jej zawarciem, i ewentualnego ich przywrócenia
 • wszelkich innych języków (oprócz niderlandzkiego), w których może być zawarta umowa
 • kodeksów postępowania, którym podlega Przedsiębiorca, oraz sposobu, w jaki Klient ma możliwość zapoznania się z danymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną
 • minimalnego czasu trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku transakcji długoterminowej.

Artykuł 5 – Umowa
W momencie, gdy Klient przyjmuje ofertę i spełnia związane z nią warunki, dochodzi do zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 4.

Jeżeli Klient zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, Przedsiębiorca za pomocą drogi elektronicznej, niezwłocznie potwierdzi, że otrzymał przyjęcie oferty. Klient może rozwiązać umowę do czasu, aż nie otrzyma potwierdzenia zaakceptowania umowy przez Przedsiębiorcę.

Jeśli umowa została zawarta drogą elektroniczną, Przedsiębiorca powinien zapewnić bezpieczne środowisko internetowe i podjąć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby odpowiednio chronić elektroniczne przesyłanie danych. W przypadku, gdy Klient może dokonać płatności elektronicznej, Przedsiębiorca zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Zgodnie z prawem Przedsiębiorca może upewnić się, czy Klient jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania dotyczące płatności, a także poznać wszystkie fakty i czynniki, które są ważne podczas odpowiedzialnego zawierania umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tych działań Przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy z Klientem, może z podaniem przyczyny odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku, lub też objąć realizację specjalnymi warunkami.

Wraz z produktem lub usługą, Przedsiębiorca przekazuje Klientowi następujące informacje w formie pisemnej lub w sposób, który umożliwi Klientowi uzyskanie do nich łatwego dostępu na trwałym nośniku:

a. adres zakładu Przedsiębiorcy, pod który Klient może skierować reklamację
b. warunki i sposób, w jaki Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie, które informuje Klienta o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy
c. informacje o usługach posprzedażowych i gwarancjach
d. informacje zawarte w artykule 4 ust. 3 tego Regulaminu, chyba że zostały już one przekazane Klientowi przed zawarciem umowy
e. wymagania dotyczące zakończenia umowy, jeśli umowa trwa dłużej niż 1 rok lub jest zawierana na czas nieokreślony
f. w przypadku transakcji długoterminowej postanowienie zawarte w poprzednich paragrafie dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy
Podczas dostawy produktów:
1. Podczas zakupu produktów, Klient, bez podania przyczyny, może rozwiązać umowę przez 14 dni. Okres na zastanowienie zaczyna się w dniu następującym po tym, gdy Klient otrzyma produktu lub w terminie wcześniej podanym do wiadomości przedstawicielowi handlowemu i wskazanemu przez klienta.

2. W okresie odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z produktem i jego opakowaniem. Klient może rozpakować produkt lub skorzystać z niego wyłącznie, gdy jest to konieczne do jego oceny, lub jeśli chce zatrzymać zakupiony produkt. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zwróci produkt do Przedsiębiorcy razem ze wszystkimi dołączonymi akcesoriami i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu i nienaruszonym stanie, w zgodzie z jasnymi instrukcjami wydanymi przez Przedsiębiorcę.

3. W przypadku, gdy Klient życzy sobie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym Przedsiębiorcę w okresie 14 dni od momentu otrzymania produktu. Po tym, gdy Klient poinformuje Przedsiębiorcę, że ​​chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi zwrócić zakupiony produkt w ciągu 14 dni. Klient musi również udowodnić, że terminowy zwrot dostarczonego towaru, na przykład przedstawiając dowód wysyłki.

4. Jeśli Klient nie chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu Przedsiębiorcy po upływie terminu, o których mowa w ust. 2 i 3, zakup staje się faktem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W przypadku świadczenia usług:

5. Jeśli świadczone są usługi, Klient ma możliwość rozwiązania umowy, bez podania przyczyn, w okresie co najmniej 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

6. Aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient zastosuje się do zrozumiałych i uzasadnionych instrukcji przekazanych przez Przedsiębiorcę wraz z ofertą i / lub najpóźniej w momencie dostawy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli zdecydują się Państwo na odstąpienie od zawartej umowy, wszystkie płatności, które zostały przez Państwa dokonane do danego momentu, wliczając w to koszty dostawy produktu (wyłączając ewentualne dodatkowe koszty, które wynikają z wybranego przez Państwa sposobu dostawy, który jest inny niż oferowana przez nas dostawa standardowa w najniższej cenie) będą przez nas niezwłocznie zwrócone, w czasie nie późniejszym niż 14 dni od momentu poinformowania nas o Państwa decyzji odstąpienia od umowy. Zwrot kosztów zostanie dokonany przy pomocy tej samej metody płatności, której użyto do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami takiego zwrotu. Możemy poczekać na zwrócenie Państwu pieniędzy do momentu, gdy otrzymamy od Państwa odesłany towar, lub jeśli wykażą Państwo, że dokonali zwrotu towaru – w zależności od tego, co wydarzy się wcześniej. Odpowiadają Państwo wyłącznie za amortyzację towaru wynikającą z jego używania wykraczającego poza konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonowanie i charakteru produktu.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Klient ponosi maksymalne koszty związane ze zwrotem produktu w momencie, gdy korzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jeżeli Klient dokonał wpłaty, Przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po dokonaniu zwrotu lub odstąpieniu od umowy.

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Przedsiębiorca może wyłączyć Klientowi prawo do odstąpienia od umowy, które jest przewidziane w ust. 2 i 3. Takie wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie w momencie, gdy Przedsiębiorca wyraźnie określił to w swojej ofercie i poinformował o tym, zanim została zawarta umowa.

Zakupy konsumenckie, które dotyczą poniższych produktów, nie są objęte przez prawo do odstąpienia od umowy:

a. produkty wytworzone zgodnie z wytycznymi od Klienta, które są wytwarzane na podstawie indywidualnej decyzji i wyboru Klienta i nie są prefabrykowane, lub które wyraźnie są przeznaczone dla określonej osoby

b. produkty posiadające ograniczony okres przydatności do spożycia lub szybko psujące się

c. produkty, które ze względu na swój charakter po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami

d. produkty, których cena podlega wahaniom zgodnie z sytuacją na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu.

Artykuł 9 – Cena
Podczas trwania okresu obowiązywania danej oferty, który jest podany w jej opisie, ceny usług i / lub produktów nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.

W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu Przedsiębiorca może oferować usługi i / lub produkty, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i które są poza kontrolą Przedsiębiorcy, po zmiennych cenach. W ofercie zostaną wymienione te wahania oraz informacja o tym, że podane ceny są cenami docelowymi.

Podwyższenie cen w czasie 3 miesięcy od momentu zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy wynika to przepisów lub przepisów ustawowych.

Podwyższenie cen w czasie od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy Przedsiębiorca mógł to przewidzieć i:

a. wynika to z przepisów lub ustawy, lub

b. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w dniu, w którym pojawi się podwyżka cen.

Ceny zawarte w ofercie usług i produktów zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja
Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami zamieszczonymi w ofercie handlowej, uzasadnionymi wymogami niezawodności i / lub użyteczności oraz datą zawarcia umowy, obowiązującymi przepisami prawa i / lub przepisami rządowymi. Jeśli zostało to uzgodnione, Przedsiębiorca może zagwarantować, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.

Gwarancja udzielona przez handlowca, producenta lub importera nie ma wpływu na roszczenia i prawa, których na podstawie umowy Klient może dochodzić przeciwko Przedsiębiorcy.

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie
Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, w przyjmowaniu i realizowaniu zamówienia na produkty oraz ocenianiu wniosków o świadczenie usług.

Adres, który został podany Przedsiębiorcy przez Klienta, jest miejscem dostawy produktu.

Z zastrzeżeniem tego, co określono w artykule 4 niniejszego Regulaminu, przyjęte zamówienia zostaną wykonane przez Przedsiębiorcę jak najszybciej, jednak w czasie nie dłuższym niż 30 dni, chyba że uzgodniony został dłuższy okres dostawy. W momencie, gdy dostawa będzie opóźniona, Klient nie otrzyma zamówienia lub będzie ono zrealizowane wyłącznie częściowo, Przedsiębiorca poinformuje o tym Klienta nie później niż w 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo do nieodpłatnego rozwiązania umowy i przysługuje mu odszkodowanie.

Jeśli umowa zostanie rozwiązana zgodnie z poprzednim paragrafem, Przedsiębiorca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż do 30 dni po rozwiązaniu umowy.

W przypadku, gdy niemożliwa okaże się dostawa zamówionego towaru, sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Klientowi artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy, Klient zostanie poinformowany w zrozumiały i jasny sposób, że otrzyma produkt zastępczy. W przypadku przedmiotów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca ponosi koszty wysyłki zwrotnej.

O ile nie uzgodnione zostało inaczej, na operatorze lub przedstawicielu operatora, który został wcześniej ogłoszony i wyznaczony spoczywa ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów do momentu dostawy.

Artykuł 12 – Czas trwania transakcji: zakończenie, wypowiedzenie i przedłużenie
Zakończenie

1. Klient może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony, której celem zawarcia było regularne dostarczanie usług lub produktów (w tym energii elektrycznej), z zastrzeżeniem wcześniej uzgodnionych zasad wypowiedzenia umowy i czasu trwania okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.

2. Klient ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na czas określony, której celem zawarcia było regularne dostarczanie usług lub produktów (w tym energii elektrycznej), po upływie określonego terminu, z zastrzeżeniem wcześniej uzgodnionych zasad wypowiedzenia umowy i czasu trwania okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.

3. Klient może zawierać umowy, o których mowa jest w poprzednich ustępach:
– w dowolnym momencie i bez ograniczenia do wypowiedzenia w określonym okresie lub czasie
– umożliwiające zakończenie umowy w ten sam sposób, w jaki została zawarta
– zawsze zakończyć umowę w tym samym okresie wypowiedzenia, który został wyznaczony przez Przedsiębiorcę.

Wydłużenie

4. Umowa na czas określony, która zawiera regularne dostawy usług lub produktów, nie może być odnawiana na czas określony ani przedłużana w sposób automatyczny.

5. Umowa na czas określony zawarta w celu regularnej dostawy usług i/lub produktów może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko w momencie, gdy Klient ma prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jeden miesiąc.

Czas trwania

6. Jeżeli umowa obowiązuje w okresie dłuższym niż jeden rok, po upływie jednego roku Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdej chwili, zachowując jednak okres wypowiedzenia nie dłuższy niż jeden miesiąc, chyba że na przeszkodzie rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu stoją zasadność i zdrowy rozsądek.

Artykuł 13 – Płatność
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Klient musi dokonać należnej płatności w okresie 14 dni od rozpoczęcia okresu na zastanowienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług okres ten rozpoczyna się w momencie, gdy Klient otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.

Regulamin nie przewiduje wpłacania zaliczki przekraczającej 50% podczas realizacji sprzedaży produktów Klientom. Jeżeli Przedsiębiorca wskaże konieczność wpłacenia zaliczki, Klient nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usługi (usług), zanim nie uiści przewidzianej zaliczki.

Klient ma obowiązek bezzwłocznego zgłaszania wszelkich nieścisłości w szczegółach płatności dostarczonych lub podanych Przedsiębiorcy.

Jeśli Klient nie dokona zapłaty, Przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć Klienta rozsądnymi kosztami, o których Klient zostanie z góry poinformowany.

Artykuł 14 – Procedura reklamacji
Przedsiębiorca posiada dokładnie opisaną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.

Reklamacje dotyczące wypełniania umowy należy składać Przedsiębiorcy po wykryciu wad przez Klienta, w rozsądnym terminie, w sposób wyczerpujący i jasno opisany.

Przedsiębiorca odpowie na złożone reklamacje w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga dającego się przewidzieć dłuższego czasu rozpatrywania, Przedsiębiorca w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o otrzymaniu reklamacji i wskaże, kiedy Klient może spodziewać się otrzymania bardziej szczegółowej odpowiedzi.

W przypadku, gdy reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w drodze wzajemnego porozumienia, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Zalecamy, aby najpierw powiadomili nas Państwo o wszelkich skargach, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Od 15 lutego 2016 roku konsumenci w UE mogą składać skargi za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej. Platformę ODR można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/odr. Jeśli Twoja skarga nie została jeszcze rozpatrzona w innym miejscu, możesz złożyć skargę za pośrednictwem platformy Unii Europejskiej.

Artykuł 15 – Spory
Umowy między Klientem a Przedsiębiorcą, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

Artykuł 16 – Dodatkowe i inne postanowienia
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszego Regulaminu nie mogą być szkodliwe dla Klienta i muszą być zapisane na piśmie, lub w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.